Informatie voor Ouder(s)

Wat is een Nanny? Een Nanny is een professionele kracht, die bij u in huis voor uw kind(eren) zorgt, terwijl u aan het werk bent. Een Nanny ben je niet zomaar. Er wordt veel van een Nanny verwacht. Ze doet ook heel verantwoordelijk werk. Hier leest u het competentieprofiel en de taak- en functieomschrijving.

Wat zijn de voordelen van Kinderopvang door een Nanny?

Als u gebruik maakt van kinderopvang door een Nanny, heeft dat verschillende voordelen:

 • Voordat u naar uw werk gaat, komt de Nanny bij u thuis. Dat geeft rust. Geen gestress om de kinderen op tijd met een volle maag en aangekleed op een opvangadres te krijgen.
 • Uw kinderen blijven in hun eigen omgeving. Hun eigen bedje, box, kinderwagen, speelgoed. Dat geeft voor de kinderen een prettig, vertrouwd gevoel.
 • Als uw kind ziek is, kan de opvang door de Nanny in de meeste gevallen gewoon doorgaan.
 • De Nanny informeert u over uw kind en u maakt zelf de afweging of u naar huis komt. In tegenstelling tot de andere vormen van kinderopvang, waarbij uw kind dan moet worden opgehaald.
 • Uw kind(eren) worden door de Nanny naar school gebracht en opgehaald. Uw kind kan tussen-de-middag thuis eten. Hiervoor ontvangt u geen kinderopvangtoeslag.
 • De Nanny doet wat licht huishoudelijk werk voor u (zoals bijvoorbeeld de vaatwasser inruimen, de maaltijden verzorgen, een boodschapje doen). U maakt daar samen afspraken over.

Kortom, als u aan het werk bent, gaat het dagelijks leven thuis met de kinderen, gewoon door. U kunt uw kinderen met een gerust hart thuis achterlaten bij de Nanny. Rust wordt gecreëerd voor zowel de ouder als het kind, wat de ontwikkeling van het kind ten goede komt.

Procedure

Wilt u weten hoe de procedure verloopt vanaf het moment dat u het Nannybureau de opdracht geeft om een Nanny te gaan zoeken tot het moment dat de Nanny bij u aan het werk is? Lees dan de Procedure voor ouders.

Zijn je kinderen allemaal ouder dan 4 jaar?

Gezien mijn ervaring van de afgelopen jaren heb ik besloten om geen wervingsopdracht te doen voor gezinnen, die alleen voor- en/of naschoolse opvang nodig hebben voor hun kinderen. Ik help u graag aan tips om zelf een Nanny te zoeken voor uw vraag. Neem daarvoor gerust contact met me op.

Arbeidsvoorwaarden

Als ouders krijgt u een overeenkomst van opdracht met de Nanny. Met het Nannybureau krijgt u een bemiddelingsovereenkomst. De Nanny werkt bij u volgens de regeling “Regeling Dienstverlening aan huis”.

De hoogte van het uurloon wordt in overleg met de ouders en de Nanny vastgesteld afhankelijk van werkervaring en aantal kinderen. Minimaal ontvangt de Nanny € 10,75 per uur. Dat is inclusief vakantiegeld (8%) en inclusief 4 weken doorbetaalde vakantie (7,7%). U betaalt dus alleen de uren die de Nanny daadwerkelijk gewerkt heeft bij uw gezin. Bij ziekte van de Nanny gaan er eerst 2 wachtdagen in waarop ze geen vergoeding ontvangt. Is ze daarna nog ziek, dan betalen de ouders maximaal 6 weken lang 70% van je vergoeding door. Vakanties  of vrije dagen worden ruim van te voren met de ouders en de Nanny overlegt. Als het gezin op vakantie is, is de Nanny natuurlijk vrij. De meest ideale situatie is wanneer de Nanny dezelfde weken vakantie neemt als het gezin. De Nanny heeft geen extra verzekering nodig als ze volgens de regeling dienstverlening aan huis werkt. Het Nannybureau heeft een secundaire bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als de Nanny de kinderen in haar eigen auto vervoert, is een inzittendenverzekering een must.

Pedagogisch beleidsplan

Dit plan maakt inzichtelijk op welke manier Het Nannybureau de kwaliteit van de kinderopvang waarborgt. U moet de zekerheid hebben dat uw kind ook bij uw afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding wordt geboden. Voor Nanny’s vormt het pedagogisch beleidsplan de basis bij de omgang met de kinderen.

Kassiersfunctie

Gastouderbureaus hebben een verplichte bij wet vastgelegde kassiersfunctie. Dat wil zeggen dat de geldstroom via Het Nannybureau moet gaan. De Nanny houdt maandelijks een urenregistratie bij. Die wordt door u als vraagouder geaccordeerd. De vraagouder ontvangt een factuur via de mail. Het Nannybureau is wettelijk verplicht binnen 5 dagen het geld dat voor de Nanny bestemd is, uit te betalen. Daar wordt toezicht op gehouden. Alleen zijn wij niet verantwoordelijk voor vraagouders die niet op tijd of helemaal niet betalen. U ontvangt van ons een duidelijke uitleg over ons betalingssysteem en wanneer u het factuurbedrag dient over te maken. De mogelijkheid bestaat om via een automatische machtiging de betaling te regelen.

De relatie tussen Nanny en vraagouder

Nanny en vraagouder overleggen met elkaar op respectvolle basis. Er bestaat nadrukkelijk wel een gezagsverhouding tussen beiden. Indien één van beide partijen structurele wijzigingen in de overeenkomst wenst, overleggen Nanny en vraagouder hierover onderling. Overeengekomen wijzigingen worden doorgegeven aan Het Nannybureau. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het Nannybureau is gehouden aan de Wet op de Persoonsregistratie.

De communicatie tussen de Nanny en de vraagouder

Een Nanny neemt gedurende de tijd dat zij een kind opvangt een deel van de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de ouders over. Juist vanwege die gezamenlijke verantwoordelijkheid is het belangrijk dat ouders regelmatig met de Nanny de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind bespreken. Het belang van regelmatig en open gesprek tussen Nanny en vraagouder kunnen we niet voldoende benadrukken. De ervaring leert, dat een open, respectvolle relatie tussen alle partijen een belangrijke voorwaarde is voor geslaagde opvang van elk kind.

Opzeggen

Voor Nanny en ouder geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Wanneer vraagouders geen gebruik meer wensen te maken van de gastouderopvang, dan melden zij dat schriftelijk, met inachtneming van de opzegtermijn, bij Het Nannybureau en bij de Nanny. Dit in verband met het afsluiten van de koppeling. Tijdens de proefperiode van 1 maand is de opzegtermijn tussen Nanny en vraagouder niet van toepassing.

Waarom heeft u Het Nannybureau nodig?

Het Nannybureau:

 • bemiddelt tussen ouders die kinderopvang thuis wensen en Nanny’s die deze opvang kunnen bieden.
 • verzorgt de werving en selectie van de Nanny’s.
 • verzorgt de contracten, de administratie en heeft een kassiersfunctie.
 • is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), net als onze Nanny’s. Hierdoor is het mogelijk voor vraagouders om kinderopvangtoeslag terug te ontvangen.
 • bewaakt de kwaliteit van de opvang, werkt met een Pedagogisch beleidsplan. De Nanny’s krijgen jaarlijks minimaal 2 trainingen of workshops aangeboden.

 

Wat doet het Nannybureau voor u?

 • Een jaarlijks terugkerende risico-inventarisatie
 • Een jaarlijks evaluatiegesprek tussen ouder, Nanny en Het Nannybureau
 • Minimaal 1 keer per jaar wordt de Nanny bezocht tijdens haar werk voor een gesprek over haar werk, over de manier waarop ze het Pedagogisch Beleidsplan gestalte geeft in de omgang met uw kinderen.
 • Iedere 6 weken is er telefonisch contact tussen het Nannybureau en de Nanny
 • Met de ouders is een aantal momenten per jaar telefonisch contact.
 • Maandelijkse facturatie van de opvang
 • Kassiersfunctie (uitbetaling aan de Nanny)
 • Een jaaropgave
 • Ondersteuning en begeleiding van de Nanny voor bijvoorbeeld opvoedkundige zaken
 • Organisatie van cursussen en thema-bijeenkomsten en koffie-ochtenden voor de Nanny’s
 • Informatieverstrekking door een nieuwsbrief
 • Regelmatig is er telefonisch contact tussen het Nannybureau en de Nanny

Bent u enthousiast geworden voor Kinderopvang door een Nanny? Ik hoop dat deze informatie u duidelijk heeft gemaakt hoe “Kinderopvang door een Nanny” werkt. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bij mij terecht. Is uw interesse gewekt en wilt u graag een keer kennismaken met Het Nannybureau?

Schrijf u dan in.